Johan Defossez NV
Rue de la ferme 17
7700 Moeskroen

ALGEMENE VERKOOPS-EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 : Betaling
Alle facturen zijn betaalbaar op het adres van de verkoper,netto tegen contante betaling en zonder disconto.
De betaling van een factuur impliceert de kwijting van de vorige schulden niet.

In geval van wanbetaling binnen deze termijn wordt het factuurbedrag, bij toepassing van artikel 1152 van het Burgerlijk Wetboek, met een forfaitaire en onverminderbare vergoeding van 25 % verhoogd met een minimum van 62 euros, alsook met verwijlintresten tegen de koers van 18 % per jaar.

Deze vergoeding en intresten zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd zijn in afwijking van artikel 1146 van het Burgerlijk Wetboek, bij wanbetaling op de vervaldatum van de facturen.

De eigendom van de verkochte goederen komt aan de koper slechts na de volledige betaling zowel van de verschuldigde hoofdbedragen als van de bijkomende kosten toe. Nochtans zijn alle eventuele risico’s in verband met de goederen vanaf de levering door de koper gedragen.

Artikel 2 : Klachten
Om geldig te zijn moet iedere klacht binnen de acht dagen van de inontvangstneming van de goederen per aangetekende brief worden opgestuurd.
Alle klachten moeten worden ook duidelijk worden uitgelegd.

Artikel 3 : Aansprakelijkheid
De koper draagt alleen de risico’s en gevaren rechtstreeks of onrechtstreeks in verband met de verkoop,de aflevering of het gebruik van goederen.

De bestelde hoeveelheden worden op de leveringsbon of vervoerdocument opgenomen.

Een lekkage bij de levering wordt nooit vergoed.

Voor het lossen moet de koper ervoor zorgen dat de bestelde hoeveelheid zonder overlopen kan worden geleverd.

De verkoper zal voor een overstroming ingevolge een te hoge bestelling niet aansprakelijk kunnen zijn.

In geen geval zal de aansprakelijkheid van de verkoper de vervanging van het product overtreffen. De verkoper zal tot geen andere schadeloosstelling worden verplicht.

Artikel 4 : Toekennende bevoegdheidsbepaling
Voor alle geschillen worden de Rechtbanken van het rechtsgebied van de verkoper de enige bevoegd.

Onze wissels ter acceptatie brengen geen schuldvernieuwing teweeg en doen geen afbreuk aan de toekennende bevoegdheidsbepaling.